^
Kontakt os Sprog LOAD

Betingelser for brug

Velkommen til Zaccos hjemmeside

Dette er betingelserne for brug af Zaccos hjemmeside. 

Zacco består af: Zacco A/S, Zacco Denmark A/S, Zacco Advokater (Zacco Advokat­anpartsselskab), Zacco GmbH, Zacco Patentanwalts- und Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Zacco Norway AS, Zacco Advokater AS og Zacco Sweden AB (tidligere Albihns.Zacco AB). Du kan finde mere information om disse enheder ved at klikke på Juridisk information.

Når du bruger Zaccos hjemmeside, erklærer du dig indforstået med Betingelserne for Brug af hjemmesiden, og med at Zacco indsamler og bruger din information som angivet i vores Privatlivs- og cookie-politik.


Ansvarsfraskrivelse

Den information, som fremgår af Zaccos hjemmeside, er udelukkende til generel orientering.

Intet på Zaccos hjemmeside skal anses for at udgøre etablering af et rådgiver-kunde-forhold mellem dig og Zacco eller for at udgøre juridisk rådgivning, og intet indhold kan ikke påberåbes som sådan. Du skal ikke agere eller afholde dig fra at agere på basis af information tilvejebragt på denne hjemmeside uden at søge juridisk eller anden professionel rådgivning om dit konkrete anliggende.

Der gøres en rimelig indsats for at sikre, at informationen og materialet er fyldestgørende, nøjagtigt og opdateret, men der gives hverken garanti eller erklæring, det være sig udtrykkeligt eller implicit, vedrørende indhold, uanset hvilket, af denne hjemmeside.

Zacco frasiger sig ansvaret for direkte eller indirekte skade, indbefattende men ikke begrænset til følgeskader, der er resultatet af at, du besøger eller browser på denne hjemmeside eller anvender indhold fra denne hjemmeside, uanset årsagen til en sådan skade, og uanset om Zacco har eller burde have forudset en sådan skade, herunder risikoen for en sådan skade.

Zacco kan ophøre med at publicere eller vedligeholde denne hjemmeside helt eller delvist og på et hvilket som helst tidspunkt uden at gøre opmærksom derpå.

Immaterielle rettigheder

Denne sides indhold kan være underlagt ophavsret og andre immaterielle rettigheder og er enten Zaccos ejendom eller anvendes på licens af Zacco. Zaccos varemærke er et registreret varemærke tilhørende Zacco A/S.

Der udstedes ingen licens til at bruge disse immaterielle rettigheder.

Uanset ovenstående, så er det tilladt at downloade, på en harddisk, eller udskrive dele af indholdet af denne hjemmeside, men udelukkende til personligt brug. Forudsat at Zaccos ophavsret anerkendes, er det tilladt at tilvejebringe yderligere kopier til individuelle tredjeparter, men udelukkende til disses personlige brug. Intet indhold hidrørende fra Zaccos hjemmeside må distribueres eller kopieres til kommercielt formål, uanset hvilket.

Links

Når du bruger links tilvejebragt på denne side til at opnå adgang til en anden side, så forlader du denne hjemmeside. Den side, du efterfølgende kommer ind på, er uafhængig af denne side, og dens indhold ligger uden for Zaccos kontrol.

Zacco fraskriver sig ethvert ansvar for tilgængeligheden og indholdet af sådanne andre sider.

Når der fra en anden side tilvejebringes et link til denne side, har Zacco, medmindre det specifikt er angivet, ikke bemyndiget eller godkendt linket ej heller indholdet af en sådan anden side, og Zacco er ikke associeret med eller forbundet med indehaveren af en sådan anden side.

Gældende ret og værneting

Enhver tvist, der opstår i forbindelse med eller som angår denne side, er underlagt materiel dansk ret (med udelukkelse af international privatret), og danske domstole har enekompetence i forhold til tvisten.

Ændringer

Hvis der sker ændringer i Betingelserne for Brug af Zaccos hjemmeside, vil ændringerne fremgå af denne side.