^
Kontakt os Sprog LOAD

Forretningsbetingelser

Zacco består af Zacco A/S og alle datterselskaber deraf såvel som Zacco Advokat-anpartsselskab, Zacco Patentanwalts- und Rechtsanwaltsgesellschaft mbH og advokatfirmaet Zacco AS. Du kan finde mere information om disse enheder ved at klikke på Myndighedskrav.

Disse Forretningsbetingelser gælder enhver opgave, som enhver af ovenstående enheder har påtaget sig, medmindre anden eksplicit og skriftlig aftale herom er indgået mellem den relevante enhed og kunden.

1. Interessekonflikter

I henhold til gældende ret og lovregulativer og i overensstemmelse med vores interne processer, tager vi foranstaltninger til at sikre, at der efter vores bedste overbevisning ikke er tale om interessekonflikter, inden vi giver endeligt tilsagn om udførelse af en opgave.

Skulle der opstå en interessekonflikt under udførelsen af en opgave, vil vi omgående informere kunden derom. Vi kan vælge eller være forpligtet til at angive arten af en interessekonflikt.

Som følge af størrelsen og spændvidden af vores forretning kan det forekomme, at vi agerer på vegne af kunder, der har ensartede forretningsområder, hvis der ikke er tale om en faktisk interessekonflikt. For så vidt angår ydelser, hvori der ikke indgår rådgivning, såsom betaling af fornyelsesafgifter, er der ingen risiko for interessekonflikt, selv hvis ydelsen leveres til kunder inden for beslægtede områder. Dette gælder også for valideringer, og vi anser generelt ikke disse ydelser for at give anledning til interessekonflikter.

Desuden og som følge af, at vores teknologiydelser inden for softwareudvikling og Cyber Security udføres under direkte instruks fra den specifikke kunde og uden modpart, anses sådanne ydelser for at være undtaget fra enhver interessekonflikt.

2. Opgaven

Det er vigtigt, at vi er i stand til at identificere, hvem der formelt er kunden. Vi antager, medmindre andet er eksplicit skriftligt aftalt, at personen (enkeltpersonen, firmaet eller virksomheden), der giver os instruktioner vedrørende en opgave, og ikke den eller de personer, som de agerer på vegne af, er vores kunde og er ansvarlig for betaling af vores honorarer og de ved udførelse af opgaven pådragne udlæg.

Vi påtager os at varetage udførelsen af en opgave, indtil den er færdig, og udføre de opgaver, som vi skønner, er nødvendige og hensigtsmæssige, herunder vedligeholdelse af en ansøgning om patent, varemærke eller anden immateriel rettighed, indtil til denne er endeligt udstedt eller afvist, efterfølgende indleveringer med krav om prioritet og for så vidt angår administration af de immaterielle rettigheder, hvor vi er registreret som fuldmægtig, medmindre kunden har afgivet instruktioner om andet.

Når det kræves, at vi agerer inden for en given frist, som er fastlagt af en patent- og/eller varemærkemyndighed, anden offentlig myndighed eller domstol, og vi skønner, at det er påkrævet, at kunden afgiver eksplicitte instruktioner, vil vi informere kunden om fristen og udbede os instruktioner. Hvis kunden undlader at afgive de udbedte instruktioner til os, herunder information eller materiale, samt forudbetaling, der skal sætte os i stand til at overholde fristen, kan vi vælge ikke at overholde fristen og fraskrive os ansvaret for ethvert direkte eller indirekte tab, der er en konsekvens af, at vi foretager et sådant valg.

For at kunne udføre opgaven kan det være nødvendigt for os at instruere udenlandske samarbejdspartnere og øvrige tredjeparter. Du er berettiget til at vælge en sådan tredjepart, men hvis du undlader dette, bemyndiger du os til at vælge dem på dine vegne. Uanset hvad accepterer du, at sådanne tredjeparter ikke er en del af Zacco. Vi tilstræber at udvælge tredjeparter, hvis ekspertise og ydelser er af god kvalitet, men vi fraskriver os ethvert ansvar for tab, skadesansvar, omkostninger eller udgifter, der opstår som følge af enhver misligholdelse eller forsømmelse fra en sådan tredjepart.

Zacco samarbejder med et antal foretrukne udenlandske samarbejdspartnere/agenter. Når det er påkrævet, forudsætter vi, for at kunne instruere sådanne udenlandske samarbejdspartnere, at disse fører praksis i overensstemmelse med vores kvalitetssikringsprogram, som omfatter løbende vurderinger af den udenlandske samarbejdspartners kompetencer, processer, værktøjer og prispolitik. Udenlandske samarbejdspartnere kan betale os vederlag for at deltage i vores kvalitetssikringsprogram.

3. Honorarer og udlæg

Vores honorarer tager højde for flere faktorer, herunder medgået tid, påkrævet ekspertviden, presserende karakter, opgavens vigtighed for kunden og det ansvar, som opgaven medfører.

For visse standardiserede opgaver tager vi et grundhonorar eller et såkaldt flat-fee. En liste over relevante serviceydelser og det tilsvarende grundhonorar eller flat-fee kan udleveres efter anmodning.

Alle handlinger og al medgået opmærksomhed ved varetagelse af opgaverne er fakturerbare i forhold til kunden, herunder telefonsamtaler, rejseaktivitet, modtagelse og rapportering af myndighedsskrivelser fra diverse patent- og varemærkemyndigheder, anden offentlig myndighed eller domstol samt udenlandske samarbejdspartnere, fremsendelse af påmindelser samt almen ageren på vegne af kunden.

Udlæg, herunder officielle gebyrer og udgifter til udenlandske samarbejdspartnere, kan faktureres separat med et tillæg, som dækker administration, finansiering og valutaudsving. Information om sådanne tillæg kan oplyses efter anmodning.

Efter anmodning udarbejder vi et overslag over de honorarer og udlæg, der er forbundet med udførelse af en opgave. Hvis omfanget af opgaven ændres under opgavens udførelse, eller vi af andre årsager forventer, at de totale omkostninger og udlæg vil overstige vores seneste overslag, vil vi snarest muligt informere kunden herom og tilvejebringe et revideret overslag.

4. Fakturering og betalingsbetingelser

Vi fakturerer månedligt, medmindre andet er aftalt med kunden.

Betalingsbetingelserne er som angivet på fakturaen.

5. Forudbetalinger

Vi udbeder os generelt forudbetaling i forbindelse med større udlæg, og vi udbeder os altid forudbetaling af honorarer og udlæg, når vores fakturaer forbliver ubetalte efter en eller flere påmindelser, når udførelsen af en opgave overstiger kundens kreditmaksimum, eller når kundens kreditstatus er negativ.

6. Ejendomsforbehold

Ethvert resultat skabt af Zacco ved udførelse af opgaven, herunder ethvert dokument og enhver information, skal - i videst muligt omfang som tilladt i henhold til gældende lov – forblive Zaccos ejendom, indtil der er afgivet fuld betaling for udførelse af opgaven.

Ejendomsretten til resultater skabt af Zacco overgår til kunden, så snart betaling finder sted.

Indtil ejendomsretten til de af Zacco ved udførelse af opgaven skabte resultater overgår til kunden, har kunden ikke ret til at disponere over Zaccos ejendom, hvilket betyder, at kunden ikke har ret til at overdrage, pantsætte eller bruge ejendommen og ej heller ændre, fusionere eller kombinere Zaccos ejendom med sin egen ejendom eller tredje parts ejendom.

Ved for sen betaling skal kunden efter anmodning omgående tilbagelevere Zaccos ejendom til Zacco.  

7. Fortrolighed

7.1 Alle vores medarbejdere har tavshedspligt. Enhver fortrolig information modtaget fra eller vedrørende en kunde, som modtages eller opdages i forbindelse med udførelsen af en opgave, vil blive holdt fortrolig og vil ikke blive gjort tredjepart bekendt, medmindre dette forudsættes for udførelse af opgaven. 

7.2 Fra tid til anden kan Zacco videregive fortrolig information vedrørende Zaccos forretning til kunder (eller potentielle kunder). Sådan fortrolig information indbefatter f.eks. priser, beregninger, kontrakter, oplysninger om samarbejdspartnere og/eller enhver anden information, som kunden udtrykkeligt og skriftligt er blevet gjort opmærksom på er afgivet som fortrolig. Fortrolig information må ikke videregives til tredjepart eller anvendes uden for den sammenhæng, den er givet i.

7.3 Hvis Zacco eller kunden i henhold til lovkrav er forpligtet til at videregive fortrolig information modtaget fra eller vedrørende den anden part, kan parterne agere i overensstemmelse med denne forpligtelse, men først efter forudgående at have informeret den anden part om og givet den anden part rimelig mulighed for at få en retskendelse imod dette.

8. Kommunikation via mail

Efter at Zacco har bekræftet opgaven, er det kundens ansvar at oplyse Zacco om en gyldig mailadresse, der skal tjene som primær kommunikationsvej mellem parterne. Hvis kunden ikke angiver separat information i denne henseende, er Zacco berettiget til at anse den eller de mailadresser, som kunden har brugt til indgåelse af aftalen om opgaven, som den valgte, gyldige mailadresse, der er formålsbunden til brug til fremtidig korrespondance.

Den formålsbundne mailadresse vil blive registreret i Zaccos kundeoplysninger og vil blive anset af Zacco som værende en i alle henseender juridisk bindende måde at kommunikere al information og dokumentation parterne imellem på, indbefattende men ikke begrænset til information om myndighedsfrister, anmodning(er) om instruktion(er) og afslutning af forretningsforholdet parterne imellem. 

Hvis kunden ønsker at ændre den formålsbundne mailadresse på et senere tidspunkt, er det alene kundens ansvar at informere Zacco klart, skriftligt og forudgående derom. Enhver ændring i den formålsbundne mailadresse vil først træde i kraft efter skriftlig bekræftelse fra Zacco om, at Zaccos kundeoplysninger er blevet opdateret i overensstemmelse hermed.

9. Kontaktinformation

Kunden skal oplyse Zacco om sit fulde navn, CVR-nr. moms-nr./Arbejdsgivernummer, fysisk adresse, primær mail-adresse og telefonnummer. Kunden skal også angive en kontaktperson og kontaktpersonens mail og telefonnummer. Kunden skal tilsikre, at Zacco holdes orienteret om enhver ændring i ovenstående information. 

10. Ophør af en opgave

Vi forbeholder os retten til at bringe en opgave til ophør, hvis vores fakturaer ikke betales rettidigt, kundens kreditstatus bliver negativ, der opstår en interessekonflikt under udførelse af opgaven, eller hvis vi under ekstraordinære omstændigheder ikke kan tage ansvaret for udførelse af opgaven. Ophør af en opgave kan omfatte ophævelse af fuldmægtighvervet i forhold til en patent- og varemærkemyndighed, anden offentlig myndighed eller domstol. Hvis vi vælger at bringe en opgave til ophør, vil vi gøre dette med rimeligt varsel, således at kunden har tid til at tage forholdsregler mod tab af rettigheder.

11. Akter

Originaldokumenter, såsom registreringsbeviser og kontrakter, vil senest blive overgivet til kunden på det tidspunkt, hvor opgaven er fuldført, medmindre andet er aftalt, og forudsat at vores tilgodehavende er betalt fuldtud.

Akter vil blive opbevaret mindst 5 år fra den dato, hvor den sidste faktura er udstedt i sagen.

12. Ansvarsbegrænsning og Forsikring

Vi kan drages til ansvar for ydelser udført i henhold til gældende ret (jf afsnit 13 nedenfor), og vi har erhvervsansvarsforsikringer hos anerkendte forsikringsselskaber. Vores ansvar for hver opgave er begrænset til et beløb svarende til to gange Zaccos honorar for opgaven med en overordnet akkumuleret risiko i forhold til kunden på maksimalt 500.000 EUR pr. kalenderår.

Kunden har pligt til at informere Zacco om enhver potentiel skade eller hændelse, som kunden agter at holde Zacco ansvarlig for, umiddelbart efter, at Zaccos handlinger eller undladelser er kommet til kundens kendskab, og under alle omstændigheder senest 12 måneder fra den dato, hvor Zaccos handlinger eller undladelser fandt sted.

Zacco er berettiget til at gøre uretten god igen eller afhjælpe de skader, som kunden har lidt, efter Zaccos helt eget skøn.

I henhold til gældende lov skal kunden i god tro tage rimelige foranstaltninger til at begrænse skaderne. 

Hvis en kunde rejser krav mod Zacco, kan kunden udelukkende rejse et sådant krav mod den eller de for opgaven ansvarlige juridiske enheder. De individuelle Zacco-enheder kan således udelukkende pådrage sig ansvar for ydelser, som de selv har leveret. Kunden kan ikke rejse krav mod en individuel medarbejder hos Zacco.

Vi frasiger os ansvar for indirekte skader og følgeskader, omkostninger eller udgifter, herunder tabt fortjeneste og tab af goodwill. Vi frasiger os endvidere ansvar for rådgivning og ydelser, som kunden har modtaget fra andre rådgivere, uanset om sådanne rådgivere er engageret med bistand fra Zacco.

Ovenstående ansvarsbegrænsninger kan ikke gøres gældende, hvis de er i modstrid med ufravigelige lovbestemmelser.

13. Gældende ret og værneting

Enhver tvist, som måtte opstå som følge af eller i forbindelse med vores udførelse af en opgave, er underlagt materiel ret i det land, hvor den enhed, der udfører opgaven, har sit hovedsæde, og domstolene i samme land har enekompetence i forhold til tvisten.

14. Sprog

Disse forretningsbetingelser er oprindeligt udfærdiget på engelsk, og dette er en oversættelse til dansk. I tilfælde af uoverensstemmelse er det den engelske version, der gælder.

15. Ændringer 

Der kan ske ændringer i forretningsbetingelserne. Den seneste version findes på zacco.com.

 

© 2019 Zacco A/S. Med forbehold af alle rettigheder.

Download PDF