^
Kontakt os Sprog LOAD

5. oktober 2017

Nu muligt at korrigere SPC-gyldighedsperiode i Sverige

I en række afgørelser afsagt den 4. oktober 2017 har den svenske Patent- och Marknadsöverdomstolen omstødt afgørelser afsagt af de lavere instanser og besluttet, at en beslutning om at udstede et SPC (et supplerende-beskyttelsescertifikat*) under visse omstændigheder kan revideres med det formål at korrigere en fejlagtigt beregnet gyldighedsperiode for det pågældende SPC. Det vigtigste er, at en anmodning om korrektion skal indleveres inden udløbet af basispatentet.

Afgørelserne faldt i en række appelsager, hvor der i alle blev nedlagt påstand om, at den svenske patentmyndigheds beslutning om udstedelse skulle revideres for så vidt angår gyldighedsperioden af et SPC, som er udstedt før CJEUs afgørelse i sagen Seattle Genetics (C-471/14). Disse SPCer havde alle en gyldighedsperiode, som var kortere end de maksimale 5 år og som var blevet beregnet med udgangspunkt i udstedelsesdatoen for en markedsføringstilladelse på det pågældende medicinalprodukt i stedet for datoen for bekendtgørelse af markedsføringstilladelsen. Markedsføringstilladelsen træder i kraft på bekendtgørelsesdatoen, som typisk ligger et par dage efter den dag, hvor afgørelsen træffes. Det har hidtil været praksis hos den svenske patentmyndighed at beregne SPC-gyldighedsperioden på basis af den dato, hvor afgørelsen blev truffet, men i sagen Seattle Genetics fandt CJEU imidlertid, at gyldighedsperioden skulle beregnes på basis af den senere bekendtgørelsesdato.

En række indehavere af SPCer, repræsenteret af Zaccos Hampus Rystedt og Michael Bystrøm, havde således nedlagt påstand om revision og korrektion af deres SPCer, som var bevilget i henhold til den hidtidige praksis. Den svenske patentmyndighed nægtede dette konsekvent under påberåbelse af, at det ikke var muligt i henhold til svensk lovgivning at revidere en udstedelsesbeslutning efter udløbet af 2 måneders-fristen. Den svenske Patent- och Marknadsöverdomstolen udtrykte enighed med Patentmyndighedens afgørelse.

Det var især et vigtigt aspekt ved den svenske patentmyndigheds og 1. instans-domstolens argumentation, at tredjeparter, f.eks. producenter af generiske medicinalprodukter, har en legitim interesse i at kunne stole på en besluttet og publiceret udløbsdato for et SPC, så de kan forberede lanceringen af generiske produkter på markedet.

Patent- och Marknadsöverdomstolen anerkendte legitimiteten af en sådan interesse hos tredjepart, men var desuden af den opfattelse, at indehaveren af et SPC har en legitim ret til den fulde gyldighedsperiode af sit SPC, således som denne fremgår af SPC-forordningerne og CJEUs afgørelse i Seattle Genetics-sagen.

Patent- och Marknadsöverdomstolen har dermed fundet en mellemvej mellem disse modstridende interesser og finder, at et SPC udstedt med en gyldighedsperiode, som er beregnet på afgørelsesdatoen, kan revideres og få sin gyldighedsperiode korrigeret, hvis anmodningen om revidering indleveres før udløbet af basispatentet, dvs. før det pågældende SPC træder i kraft. Efter denne dato har tredjeparters legitime interesse i at vide, hvornår udløbsdatoen for et SPC er sat til, forrang, og revision vil ikke længere være mulig i henhold til Rettens afgørelse.

Afgørelsen kan appelleres af den svenske patentmyndighed.

Zacco tilbyder produkter vedrørende SPCer i Sverige, Danmark, Norge og Tyskland. Du er velkommen til at kontakte Hampus Rystedt eller Michael Bystrøm, hvis du har SPC-relaterede spørgsmål.

*Et supplerende beskyttelsescertifikat er en selvstændig rettighed, som er til rådighed for medicinal- og plantebeskyttelsesprodukter. Det er baseret på et basispatent, der beskytter produktet, og det træder i kraft ved basispatentets udløb. Dets maksimale gyldighed er 5 år.
Hampus Rystedt

Hampus Rystedt

Senior Partner
European Patent Attorney
+46 8 59 88 73 34
Michael Byström

Michael Byström

Senior PartnerBusiness Development Manager
Authorized Patent Attorney (SE)
+46 8 59 88 72 40
< 53 / 248 >