^
Kontakt os Sprog LOAD

21. maj 2014

Folkeafstemning om den fælles-europæiske patentdomstol 25. maj


Baggrund
Danmark har siden 1990 været medlem af Den Europæiske Patentkonvention, der giver mulighed for med én ansøgning at opnå et europæisk patent, der potentielt kan dække 38 lande.

Konventionen fastsætter regler for, hvad der kan patenteres og ikke patenteres, og disse regler er også implementeret i den danske Patentlov.

Problemet med det europæiske patent er, at der for at få retsvirkning i de op til 38 lande skal indleveres oversættelser og betales årsgebyrer i hvert af de lande, patentet skal dække.

Man får således et ”bundt” nationale patenter, og sager om krænkelse eller ugyldighed af patentet skal anlægges i hvert land og bedømmes efter national retspraksis.

Begge dele er meget dyrt, og domstolene kommer tit til forskelligt resultat vedrørende det samme patent.

Enhedspatentet og den fælles patentdomstol
25 af EUs medlemslande er derfor blevet enige om, at det europæiske patent efter udstedelsen kan konverteres til et ”enhedspatent” for de 25 lande, hvis patenthaver ønsker det. Det får derved umiddelbart retsvirkning i alle landene, og der skal kun betales årsgebyrer til EPO og ikke i hvert enkelt land.

Som overbygning på enhedspatentet oprettes der en ny fælleseuropæisk patentdomstol med sit eget regelsæt og en meget hurtig sagsbehandling. Domstolens afgørelser får virkning for alle de deltagende lande.

Der oprettes et centralt kammer, nationale eller regionale kamre og en central appeldomstol.

Et ja til patentdomstolen vil betyde
- At enhedspatentet også får virkning for Danmark

- At der oprettes et nationalt dansk kammer, der kan afgøre sager om krænkelse og gyldighed med virkning for hele territoriet

- At der vil blive udnævnt danske dommere til den fælleseuropæiske dommerpulje

- At danske advokater og patentagenter får mulighed for at repræsentere danske virksomheder i alle instanser og derfor fra starten får erfaring med det nye system

- At Danmark får mulighed for at påvirke udviklingen af det nye system

Hvad afstemningen ikke handler om
- Hvad der i fremtiden kan fås patent på. Der ændres ikke et komma i reglerne i den europæiske patentkonvention, og den eksisterende europæiske og danske praksis berøres ikke.

- Om der kommer et enhedspatent og en patentdomstol. Det gør der. Ordningen kan begynde, når 13 af landene inklusive England, Tyskland og Frankrig har ratificeret aftalen, og der er ingen tvivl om, at dette sker, formentlig i 2016

- Hvorvidt danske virksomheder kan gøre brug af det nye system. Det kan de, men de må supplere med et dansk patent, hvis vi siger nej, og de må anlægge krænkelsessager ved en udenlandsk domstol med udenlandske rådgivere og en parallel retssag i Danmark

- Hvorvidt danske virksomheder kan unddrage sig den nye domstol. Det kan de ikke, hvis de eksporterer til de europæiske markeder, hvor de kan blive dømt for krænkelse af enhedspatenter, der dækker disse markeder

Hvad enten det bliver ja eller nej
- Må der forventes flere patenter i kraft i alle de deltagende lande, herunder vores europæiske eksportmarkeder

- Er det derfor vigtigt at opbygge et ”patentberedskab” med effektiv konkurrentovervågning og ”freedom to operate”-undersøgelse inden produktudvikling og markedsføring

- Vil en dom fra den fælleseuropæiske domstol kunne afskære en dansk virksomhed fra alle de europæiske eksportmarkeder

- Er det derfor vigtigt tidligt at identificere ”truende” rettigheder og træffe de nødvendige modforholdsregler

Zaccos anbefaling
Vi finder, at enhedspatentet og patentdomstolen er et vigtigt supplement til det eksisterende europæiske patentsystem, som vil medføre betydelige besparelser for navnlig de små og mellemstore eksportorienterede virksomheder, hvis der ønskes en bred beskyttelse.

Den fælleseuropæiske Patentdomstol, der træffer en afgørelse med virkning i alle de deltagende lande,  vil medføre større forudsigelighed , og den korte sagsbehandlingstid vil medføre ,at virksomhederne hurtigt vil kunne indrette sig efter afgørelsen, hvad enten de vinder eller  taber, i stedet for den nuværende retsusikkerhed  i flere år i de forskellige lande. Frem for alt vil det være enklere for danske virksomheder effektivt at kunne håndhæve sine patenter over for krænkere.

For at få det fulde udbytte af disse fordele, finder vi, at det er vigtigt at være med fra starten, således at vi sammen med vores klienter kan tilrettelægge den bedste strategi og patentberedskab for hver enkelt klient og følge hver enkelt sag hele vejen.

Vi finder det også vigtigt, at Danmark fra starten kan få indflydelse på udviklingen og at danske virksomheder kan anlægge krænkelsessager i Danmark med brug af deres danske rådgivere og ikke er henvist til fx Düsseldorf eller London.

I lighed med Dansk Industri, Dansk Erhverv, LO, Dansk Metal , Advokatsamfundet  og vores brancheforening, ADIPA, vil vi derfor anbefale et ja ved den kommende folkeafstemning.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Ejvind Christiansen eller Camilla Rendal Nielsen 

< 189 / 254 >