^
Kontakt oss Språk LOAD

Forretningsvilkår

Zacco består av Zacco A/S og alle dets datterselskaper så vel som Zacco Advokatanpartsselskab, Zacco Patentanwalts- und Rechtsanwaltsgesellschaft mbH og advokatfirmaet Zacco AS. For mer informasjon om disse enhetene, se reguleringsinformasjon.

Disse forretningsvilkårene gjelder for alle oppdrag som er godkjent av enhver av de ovennevnte enhetene, med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt skriftlig, og danner en integrert del av avtalen mellom den relevante enheten og kunden.

1. Interessekonflikter

I samsvar med gjeldende lover og forskrifter og i samsvar med våre interne prosedyrer, sikrer vi at det etter vår beste overbevisning ikke finnes noen interessekonflikter før vi til slutt godtar et oppdrag.

Om det skulle oppstå en interessekonflikt i løpet av utførelsen av et oppdrag, vil vi øyeblikkelig informere kunden om dette.

Vi kan velge eller være forpliktet til ikke å avsløre arten av en interessekonflikt.

På grunn av størrelsen og bredden av vårt arbeid, vil vi kunne opptre på vegne av kunder med lignende forretningsområder hvis det ikke foreligger noen faktisk interessekonflikt. Når det gjelder tjenester som ikke involverer rådgivning, så som betaling av fornyelsesavgifter, er det ingen risiko for interessekonflikt, selv når tjenesten tilbys kunder innenfor relaterte områder. Dette gjelder også for valideringer, og vi vurderer generelt ikke disse tjenestene som en grunn for interessekonflikt.

Videre, ettersom våre teknologitjenester innen programvareutvikling og nettsikkerhet utføres under direkte instruksjon fra den spesifikke kunden, og uten noen motpart, anser vi slike tjenester som fri for enhver interessekonflikt.

2. Oppdraget

Det er viktig å vi er i stand til å identifisere hvem som formelt er kunden. Vi antar, med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt skriftlig, at personen (enkeltperson, firma eller selskap) som gir oss instruksjonene knyttet til et oppdrag, og ikke personen(e) de opptrer på vegne av, er vår kunde, og er ansvarlig for betaling av våre honorarer og de utlegg som påløper under utførelsen av oppdraget.

Vi vil utføre et oppdrag til det er fullført, og utføre de oppgavene vi etter eget skjønn anser nødvendig eller hensiktsmessig, inkludert med hensyn til bearbeiding av patentsøknader, varemerkesøknader eller som gjelder andre immaterielle rettigheter til de er endelig innvilget eller avvist, etterfølgende søknader med prioriterte krav, og med hensyn til administrering av de immaterielle rettighetene som vi er registrert som prosessfullmektig for, med mindre noe annet er instruert av kunden.

Hvis vi er forpliktet til å handle innen en viss tidsfrist satt av varemerkemyndigheter, annen offentlig myndighet eller rett, og vi etter eget skjønn anser at kundens uttrykkelige instruksjoner er nødvendig, vil vi varsle kunden om tidsfristen og be om instruksjoner. Hvis kunden unnlater å gi oss de forespurte instruksjonene, inkludert informasjon eller materiale, og forskuddsbetaling for å kunne oppfylle tidsfristen, kan vi velge å ikke oppfylle tidsfristen og fraskriver oss ethvert ansvar for direkte eller indirekte tap som følge av ikke å gjøre dette.

For å utføre oppdraget kan det være nødvendig for oss å instruere utenlandske samarbeidspartnere og andre tredjeparter. Du er berettiget til å velge en slik tredjepart, men hvis du unnlater å gjøre dette, bemyndiger du oss til å velge dem på dine vegne. I begge tilfeller aksepterer du at slike tredjeparter ikke er en del av Zacco. Samtidig som vi bestreber oss på å velge tredjeparter med en ekspertise og ytelser av god kvalitet, fraskriver vi oss ethvert ansvar for tap, skadeansvar, omkostninger eller utgifter som oppstår som følge av enhver misligholdelse eller forsømmelse fra en slik tredjepart.

Zacco samarbeider med flere foretrukne utenlandske samarbeidspartnere.  Der det er hensiktsmessig betinger vi oss, for å kunne instruere disse utenlandske samarbeidspartnerne, at de underlegger seg vårt kvalitetssikringsprogram, som omfatter løpende vurderinger av den utenlandske samarbeidspartnerens kompetanser, prosesser, verktøyer og prispolitikk. Utenlandske samarbeidspartnere vil kunne betale oss vederlag for å delta i vårt kvalitetssikringsprogram.

3. Honorarer og utlegg

Våre honorarer tar i betraktning flere faktorer, deriblant anvendt tid, nødvendig ekspertkunnskap, presserende karakter, oppdragets viktighet for kunden og det ansvar som er forbundet med oppdraget.

For visse standardoppdrag tar vi et grunnhonorar eller fast honorar. En liste over de relevante tjenestene og det tilhørende grunnhonorar eller faste honorar er tilgjengelig på anmodning.

Alle handlinger og oppgaver i utførelsen av oppdragene kan faktureres kunden, inkludert telefonsamtaler, reiseaktivitet, mottak og rapportering av kommunikasjon fra diverse patent- og varemerkemyndigheter, andre offentlige myndigheter eller domstoler samt utenlandske samarbeidspartnere, sending av påminnelser i tillegg til generelt å handle på kundens vegne.

Utlegg, inkludert offisielle gebyrer og utgifter til utenlandske samarbeidspartnere, kan faktureres separat med et tillegg for å dekke administrasjon, finansiering og valutasvingninger. Informasjon om slike tillegg er tilgjengelig på anmodning.

På anmodning utarbeider vi et overslag over de honorarer og utlegg som er knyttet til utførelsen av et oppdrag. Hvis oppdragets omfang endres under oppdragets utførelse, eller vi av andre årsaker forventer at de totale omkostningene og utleggene vil overstige det siste overslaget, vil vi snarest mulig informere kunden om dette, og utarbeide et revidert overslag.

4. Fakturering og betalingsvilkår

Vi fakturerer månedlig, med mindre noe annet er avtalt med kunden.

Betalingsvilkår er som angitt på fakturaen.

5. Forskuddsbetalinger

Vi ber generelt om forskuddsbetaling i forbindelse med større utlegg, og vi ber alltid om forskuddsbetaling av honorarer og utlegg når våre fakturaer forblir ubetalt etter én eller flere påminnelser, når utførelsen av et oppdrag overstiger kundens kredittgrense, eller når kundens kredittstatus er negativ.

6. Forbehold om eiendomsrett

Ethvert resultat skapt av Zacco ved utførelse av oppdraget, inkludert ethvert dokument og enhver informasjon, skal i det videst mulige omfang som er gjeldende rett tillater, forbli Zaccos eiendom, inntil oppdraget er betalt for i sin helhet.

Eiendomsretten til resultater som er skapt av Zacco overføres til kunden så snart betaling finner sted.

Før eiendomsretten til resultater som er skapt av Zacco er overført til kunden, har ikke kunden rett til å disponere over Zaccos eiendom, noe som betyr at kunden ikke har rett til å overdra, pantsette eller bruke eiendommen, og heller ikke endre, fusjonere eller kombinere Zaccos eiendom med sin egen eiendom eller tredjeparts eiendom.

I tilfelle sen betaling skal kunden på anmodning omgående levere Zaccos eiendom tilbake til Zacco.  

7. Fortrolighet

7.1 Alle våre medarbeidere har taushetsplikt. All fortrolig informasjon som mottas fra eller som vedrører en kunde, som mottas eller oppdages i forbindelse med utførelsen av et oppdrag, vil bli holdt fortrolig, og vil ikke avsløres til en tredjepart, med mindre dette er en forutsetning for å utføre oppdraget. 

7.2 Fra tid til annen kan Zacco oppgi fortrolig informasjon til kunder (eller potensielle kunder) vedrørende Zaccos forretninger. Slik fortrolig informasjon inkluderer f.eks. priser, beregninger, kontrakter, opplysninger om samarbeidspartnere og/eller enhver annen informasjon som kunden uttrykkelig og skriftlig har fått opplyst er angitt som fortrolig. Slik fortrolig informasjon må ikke avsløres til en tredjepart eller anvendes utenfor den sammenheng den er gitt.

7.3 Hvis Zacco eller kunden er lovforpliktet til å avsløre fortrolig informasjon som mottas fra eller som vedrører den andre parten, kan partene handle i overensstemmelse med denne forpliktelsen, men først etter å ha informert den andre parten, og gitt den andre parten rimelig mulighet til å få en rettskjennelse om midlertidig forføyning mot dette.

8. Kommunikasjon via e-post

Etter Zaccos bekreftelse av oppdraget, er det kundens ansvar å gi Zacco en gyldig e-postadresse som skal fungere som den primære kommunikasjonskanalen mellom partene. Hvis kunden ikke angir noen spesiell informasjon i denne anledning, er Zacco berettiget til å anse e-postadressen(e), som kunden har anvendt til å inngå avtalen om oppdraget, som den valgte, gyldige e-postadressen som skal brukes til fremtidig kommunikasjon.

Den spesielle e-postadressen vil bli registrert i Zaccos kundeopplysninger, og vil av Zacco bli ansett å være en juridisk bindende måte å kommunisere all informasjon og dokumentasjon mellom partene, inkludert, men ikke begrenset til, informasjon om offisielle tidsfrister, anmodning(er) om instruksjon(er) og avslutning av forretningsforholdet mellom partene. 

Hvis kunden ønsker å endre den spesielle e-postadressen på et senere tidspunkt, er det kundens eneansvar å gi Zacco skriftlig informasjon om dette på forhånd. Enhver endring i den spesielle e-postadressen vil først tre i kraft etter skriftlig bekreftelse fra Zacco om at Zaccos kundeopplysninger er oppdatert i samsvar med dette.

9. Kontaktopplysninger

Kunden skal opplyse Zacco om sitt fulle navn, virksomhetens registreringsnummer, MVA-nr./arbeidsgivernummer, fysisk adresse, primære e-postadresse og telefonnummer.  Kunden skal også angi en kontaktperson og kontaktpersonens e-postadresse og telefonnummer. Kunden skal sikre at Zacco holdes orientert om enhver endring i informasjonen ovenfor. 

10. Avslutning av et oppdrag

Vi forbeholder oss retten til å avslutte et oppdrag hvis våre fakturaer ikke betales til rett tid, kundens kredittstatus blir negativ, det oppstår en interessekonflikt under utførelsen av oppdraget, eller hvis vi under ekstraordinære omstendigheter ikke kan ta ansvar for utførelsen av oppdraget. Avslutning av et oppdrag kan inkludere tilbaketrekking av representasjon som prosessfullmektig i henhold til varemerkemyndigheter, andre offentlige myndigheter eller domstol. Hvis vi velger å avslutte et oppdrag, vil vi gjøre dette med rimelig varsel, så kunden kan unngå eventuelle tap av rettigheter.

11. Filer

Originaldokumenter, som registreringssertifikater og kontrakter, vil senest bli overlevert til kunden på det tidspunkt da oppdraget er fullført, med mindre noe annet er avtalt, og forutsatt at vårt tilgodehavende er betalt i sin helhet.

Filer vil bli tatt vare på i minst 5 år fra siste faktura.

12. Ansvarsbegrensning og forsikring

Vi er ansvarlig for tjenestene som er utført i henhold til gjeldende rett (se avsnitt 13 nedenfor), og vi har yrkesansvarsforsikring hos anerkjente forsikringsselskaper. Vårt ansvar for hvert oppdrag er begrenset til et beløp som svarer til to ganger Zaccos honorar for oppdraget, med et samlet maksimalt ansvar overfor kunden på 500 000 EUR per kalenderår.

Kunden er pliktig til å informere Zacco om enhver potensiell skade eller hendelse som kunden kan holde Zacco ansvarlig for, umiddelbart etter at Zaccos handlinger eller unnlatelser har blitt kjent for kunden, og under alle omstendigheter senest 12 måneder fra den dato da Zaccos handlinger eller unnlatelser fant sted.

Zacco er berettiget til å korrigere eller gjøre opp for skadene som kunden har lidt, helt etter Zaccos eget skjønn.

I henhold til gjeldende rett, skal kunden i god tro ta rimelige foranstaltninger til å begrense skader. 

I tilfelle en kunde reiser et krav mot Zacco, kan kunden utelukkende reise et slikt krav mot den eller de ansvarlige juridiske enheten(e). De individuelle Zacco-enhetene kan derfor bare være ansvarlig for tjenester de selv har levert. Kunden kan ikke reise krav mot en individuell medarbeider hos Zacco.

Vi fraskriver oss ansvar for indirekte skader og følgeskader, omkostninger eller utgifter, inkludert tapt fortjeneste og tap av goodwill. Videre fraskriver vi oss ansvar for rådgivning og tjenester som kunden har fått fra andre rådgivere, uansett om disse rådgiverne har blitt engasjert med hjelp fra Zacco.

De ovennevnte ansvarsbegrensningene vil ikke være gjeldende hvis de er i konflikt med ufravikelige lovbestemmelser.

13. Gjeldende rett og verneting

Enhver tvist som måtte oppstå som følge av eller i forbindelse med vår utførelse av et oppdrag, er underlagt materielle rettsregler i landet der enheten som utfører oppdraget har sitt hovedsete, og domstolene i samme land har eksklusiv jurisdiksjon i henhold til tvisten.

14. Språk

Disse forretningsvilkårene er opprinnelig utferdiget på engelsk, men oversettelser er tilgjengelig for kunden. I tilfelle uoverensstemmelser er det den engelske versjonen som gjelder.

15. Endringer 

Det vil kunne forekommer endringer i forretningsvilkårene.  Den siste versjonen vil være tilgjengelig på zacco.com. Endringer vil gjelde oppdrag som er mottatt etter publiseringen av den reviderte versjonen.

 

© 2019 Zacco A/S. Alle rettigheter forbeholdt.

 

Download PDF