^
Kontakt oss Språk LOAD

19. april 2016

SVENSKEPILK-seier i Borgarting lagmannsrett

Vår klient, Nordic Outdoor AS/Sølvkroken, vant nylig en viktig varemerkesak i lagmannsretten. Zacco, ved advokat Frode André Moen var prosessfullmektig for Sølvkroken i saken.

Saken gjaldt gyldigheten av Klagenenmnda for industrielle rettigheter sin avgjørelse om å nekte registrering av varemerket «SVENSKEPILK». Sentralt for saken var om dette varemerket var tilstrekkelig distinktivt (varemerkeloven § 14), det vil si 1. om varemerket var iboende distinktivt, og 2. hvorvidt merket hadde slitt seg til tilstrekkelig distinktivitet gjennom bruk i markedet (for det tilfellet at merket ikke ble anerkjent som iboende distinktivt). Borgarting lagmannsrett fant, i motsetning til tidligere instanser, at det aktuelle merket var iboende distinktivt. Til tross for at det ikke var avgjørende for resultatet i saken uttalte retten at varemerket også hadde blitt brukt i markedet i stort omfang og eksklusivt av Sølvkroken og av Sølvkrokens rettsforgjenger siden andre verdenskrig, og at distinktivitetsterskelen i ethvert tilfelle var oversteget på grunnlag av såkalt «tilslitt» særpreg. Følgelig konkluderte lagmannsretten med at Klagenemndas nektelsesavgjørelse måtte kjennes ugyldig.

Dommen kan i sin helhet leses her nedenfor.

dom_borgarting.pdf

< 132 / 257 >