^
Kontakta oss Språk LOAD

Affärsvillkor

Zacco består av Zacco A/S och alla dess dotterbolag samt Zacco Advokatanpartsselskab, Zacco Patentanwalts- und Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, och Advokatfirmaet Zacco AS. För mer information om dessa juridiska enheter, se vår företagspolicy.

Dessa affärsvillkor tillämpas på alla uppdrag som accepteras av någon av ovannämnda enheter såvida inte annat explicit har överenskommits i skrift och utgör en integrerad del av överenskommelsen mellan aktuell enhet och klienten.

1. Intressekonflikt

I enlighet med tillämpliga lagar och föreskrifter och i enlighet med våra interna regelverk, säkerställer vi efter bästa vetskap att det inte föreligger någon intressekonflikt innan vi slutgiltigt accepterar ett uppdrag.

Skulle en intressekonflikt uppkomma under ett pågående uppdrag, kommer vi omedelbart att informera klienten om detta. Vi kan välja eller vara tvungna att inte avslöja beskaffenheten hos en intressekonflikt.

Med hänsyn till vår verksamhets storlek och bredd, kan vi företräda klienter med liknande affärsområden om det inte föreligger någon reell intressekonflikt. Vad gäller tjänster där ingen rådgivning är inblandad, såsom betalning av förnyelseavgifter, finns det ingen risk för intressekonflikt, även om tjänsten tillhandahålls för kunder inom närliggande områden. Detta gäller även valideringar och vi betraktar i vanliga fall inte dessa tjänster som en orsak till intressekonflikt.

Eftersom våra tekniktjänster inom programvaruutveckling och cybersäkerhet utförs under direkta instruktioner från en specifik klient, och utan någon motpart, betraktar vi sådana tjänster som undantagna från varje form av intressekonflikt.

2. Uppdrag

Det är viktigt att vi har möjlighet att identifiera vem som formellt är klient. Vi utgår ifrån, om inget annat uttryckligen har överenskommits i skrift, att den person (individ, ombudsfirma eller bolag) som förser oss med instruktionerna gällande ett uppdrag, och inte den/det som vederbörande representerar, är vår klient och är ansvarig för betalning av våra avgifter och utlägg som uppkommer i samband med att uppdraget utförs.

Vi kommer att utföra ett uppdrag tills de är slutfört och utföra de uppgifter vilka vi efter vår bedömning anser vara nödvändiga eller lämpliga, innefattande och med hänsyn taget till upprätthållandet av en ansökan gällande patent, varumärke eller annan immaterialrättighet fram till dess slutgiltiga godkännande eller avslag, efterdesigneringar med prioritetskrav samt med hänsyn taget till administrationen av de immaterialrättigheter för vilka vi är registrerade som ombud, såvida klienten inte har lämnat andra instruktioner.

Om vi är nödsakade att agera före ett visst fristdatum som har angetts av en IP-registreringsmyndighet, annan offentlig myndighet eller domstol, och vi bedömer att det krävs explicita instruktioner från klienten, kommer vi att meddela klienten om fristdatumet och begära in instruktioner. Om klienten underlåter att tillhandahålla de begärda instruktionerna, inklusive information eller underlag, och förskottsbetalning för att kunna möta fristdatumet, kan vi välja att bortse ifrån fristdatumet och frånsäga oss ansvaret för varje form av direkt eller indirekt förlust som orsakas av detta.

För att utföra uppdraget kan vi bli tvungna att lämna instruktioner till utländska ombud och andra tredje parter. Klienten själv är berättigad att utse sådana tredje parter, men om så icke sker, tillåter klienten oss att vi utser sådana å dennes vägnar. I båda fallen accepterar klienten att sådana tredje parter inte utgör en del av Zacco. Medan vi eftersträvar att välja tredje parter vars expertkunnande och utförande håller hög kvalitet, frånsäger vi oss ansvaret för varje form av förlust, ekonomiska förpliktelser, kostnader eller omkostnader som uppstår till följd av felaktigheter eller försummelse genom varje sådan tredje part.

Zacco arbetar med ett antal utvalda utländska ombud.  När det är lämpligt anger vi som villkor i instruktionerna till dessa utländska ombud att det utländska ombudet underkastar sig vårt kvalitetsförsäkringsprogram, vilket innefattar löpande översyn av det utländska ombudets prestationsförmåga, förfaringssätt, verktyg och prissättningsprinciper. Utländska ombud kan betala oss för att vara inbegripna i vårt kvalitetsförsäkringsprogram.

3. Arvoden och utlägg

Våra arvoden tar hänsyn till flera olika faktorer inklusive nedlagd tid, nödvändig expertkunskap, tidsram, uppdragets betydelse för klienten och ansvaret som uppdraget medför.

För vissa standardiserade uppdrag tillämpar vi grundarvoden eller fasta arvoden. En lista över relevant tjänster och tillhörande grundarvoden eller fasta arvoden kan erhållas på begäran.

Alla åtgärder och den fokus som krävs för att utföra uppdraget kan debiteras klienten; detta inkluderar telefonsamtal, resor, mottagande och rapportering av kommunikation som vi mottar från någon IP-registreringsmyndighet, annan offentlig myndighet eller domstol och utländska ombud, översändande av påminnelser samt företrädande av klienten i olika sammanhang.

Utlägg, inklusive officiella avgifter och kostnader till utländska ombud, kan komma att debiteras separat med ett påslag som täcker administration, finansiering och valutafluktuationer. Information om sådana påslag kan erhållas på begäran.

På begäran tillhandahåller vi en uppskattning av arvoden och utlägg som är förknippade med utförandet av ett uppdrag. Om uppdragets omfattning ändras under pågående utförande eller om vi av andra orsaker förväntar oss att de totala kostnaderna och utläggen kommer att överskrida vår senaste kostnadsuppskattning, kommer vi snarast möjligt att informera klienten om detta och lämna en reviderad uppskattning.

4. Fakturering och betalningsvillkor

Vi fakturerar månadsvis såvida inget annat har avtalats med klienten.

Betalningsvillkoren är de som anges på fakturan.

5. Förskottsbetalning

I allmänhet begär vi förskottsbetalning för större utlägg, och vi begär alltid förskottsbetalning av arvoden och utlägg i de fall då våra tidigare fakturor har förblivit obetalda efter en eller flera påminnelser, uppdragets omfattning kommer att överstiga klientens kreditgräns eller klientens kreditstatus är negativ.

6. Återtagande av rättsanspråk

Alla resultat skapade av Zacco i samband med att ett uppdrag utförs, inklusive alla slags dokument och information ska – i största möjliga utsträckning som är tillåtet enligt tillämplig lag – kvarstå i Zaccos ägo intill dess att utförandet av uppdraget har betalats i sin helhet.

Rättsanspråket avseende resultaten skapade av Zacco ska tillfalla klienten när betalning sker.

Fram till dess att rättsanspråket avseende resultaten, skapade av Zacco vid utförandet av uppdraget, har övergått till klienten, ska klienten inte äga rätt att disponera över Zaccos egendom, vilket innebär att klienten inte ska vara berättigad att överlåta, ställa som säkerhet eller använda egendomen och inte heller att ändra eller sammanföra eller kombinera Zaccos egendom med sin egen egendom eller tredje parts egendom.

I händelse av försenad betalning ska klienten på begäran omedelbart återlämna Zaccos egendom till Zacco.  

7. Tystnadsplikt

7.1 Alla våra medarbetare är ålagda tystnadsplikt. Konfidentiell information, som har mottagits från eller hänför sig till en klient, vilken mottas eller framkommer i samband med utförandet av ett uppdrag hemlighålls och avslöjas inte för tredje part, med undantag för det som krävs för uppdragets utförande. 

7.2 Emellanåt kan Zacco förse klienter (eller potentiella klienter) med konfidentiell information gällande Zaccos affärsverksamhet. Sådan konfidentiell information inbegriper t.ex. priser, kalkyler, kontrakt, uppgifter om ombud och/eller annan information, där klienten uttryckligen och i skrift har blivit informerad om att informationen är konfidentiell. Sådan konfidentiell information får inte yppas till någon tredje part eller användas utöver syftet med själva utlämnandet.

7.3 Om Zacco eller klienten är förpliktigad enligt lag att avslöja konfidentiell information som har mottagits från eller hänför sig till den andra parten, kan detta ske för att efterleva denna skyldighet, men endast efter att ha gett den andra parten förvarning härom och skälig möjlighet att erhålla ett skyddande domstolsbeslut.

8. Kommunikation via e-post

Efter att Zacco har bekräftat uppdraget är klienten skyldig att förse Zacco med en giltig e-postadress som ska fungera som den huvudsakliga kommunikationsvägen mellan parterna. Om ingen annan information lämnas av klienten i detta hänseende, har Zacco rätt att betrakta den/de e-postadress(er) som har använts av klienten för att sluta avtalet, som den/de e-postadress(er) som gäller för den framtida korrespondensen.

Angiven e-postadress kommer att registreras i Zaccos klientakt och kommer att betraktas av Zacco som ett fullt legalt bindande sätt att kommunicera all information och dokumentation mellan parterna, inklusive men inte begränsat till information gällande officiella tidsfrister, begäran om instruktion(er) och avslutande av affärsrelationen mellan parterna. 

Om klienten önskar ändra meddelad e-postadress vid ett senare tillfälle, är klienten ensam skyldig att i skrift, och i förväg, tydligt informera Zacco därom. Byte av angiven e-postadress kommer att gälla först efter skriftlig bekräftelse från Zacco att Zaccos klientakt har uppdateras i enlighet därmed.

9. Kontaktinformation

Klienten ska förse Zacco med fullständigt namn, bolagsnummer, momsregistrerings-/anställningsnummer, fysisk adress, giltig e-postadress och telefonnummer. Klienten ska även ange en kontaktperson och kontaktpersonens e-postadress och telefonnummer. Klienten ska säkerställa att Zacco hålls underrättad om eventuella förändringar gällande ovannämnda information. 

10. Avslutande av uppdrag

Vi förbehåller oss rätten att avsluta ett uppdrag om våra fakturor inte betalas i tid, klientens kreditstatus blir negativ, en intressekonflikt uppstår under utförandet av uppdraget, eller om vi under extraordinära omständigheter inte kan ta ansvar för utförandet av uppdraget. Avslutande av ett uppdrag kan innefatta återkallande av ett registrerat ombudskap gentemot en IP-registreringsmyndighet, annan offentlig myndighet eller domstol. Om vi väljer att avsluta ett uppdrag, kommer vi att lämna skälig förvarning som möjliggör för klienten att undvika förlust av rättigheter.

11. Akter

Originaldokument, såsom registreringsbevis och kontrakt, kommer att levereras till klienten senast i samband med att uppdraget slutförs, såvida inget annat har överenskommits, och under förutsättning att våra arvoden har betalats i sin helhet.

Akter sparas åtminstone 5 år från och med sista fakturadatumet.

12. Begränsning av ansvarsskyldighet och försäkring

Vi är ansvariga för de tjänster som tillhandahålls i enlighet med tillämplig lag (se avsnitt 13 nedan), och vi har professionella skadeersättningsförsäkringar hos välrenommerade försäkringsbolag. Vår ansvarsskyldighet för varje uppdrag är begränsad till ett belopp motsvarande två gånger Zaccos professionella arvode för uppdraget med en sammantagen ackumulerad ansvarsskyldighet visavi klienten på maximalt € 500 000 per kalenderår.

Klienten ska informera Zacco om varje potentiell skada eller incident som klienten kommer att hålla Zacco ansvarig för omedelbart efter att aktuellt handlande eller underlåtenhet att handla från Zaccos sida har kommit till klientens vetskap och, under alla omständigheter, inom 12 månader från datumet för Zaccos handlande eller underlåtenhet att handla.

Zacco äger rätt att ompröva eller reparera skadorna visavi klienten efter Zaccos eget gottfinnande.

I enlighet med tillämplig lag ska klienten göra allt vad som rimligen står i dennes makt för att begränsa skador. 

Om klienten gör ett anspråk på ersättning, kan klienten väcka talan endast mot ansvarig(a) juridisk(a) enhet(er). De enskilda Zacco-enheterna påtar sig sålunda ansvaret endast för tjänster som de själva har utfört. Klienten kan inte väcka talan mot en enskild anställd hos Zacco.

Vi frånsäger oss ansvarsskyldighet för indirekta förluster och följdförluster, skador, kostnader eller omkostnader, inklusive förlorade vinster och goodwill-förlust. Vidare frånsäger vi oss ansvarsskyldighet för lämnade råd och utförda tjänster från andra rådgivare till klienten, oavsett om sådana rådgivare har anlitats med hjälp av Zacco.

Ovannämnda begränsningar avseende ansvarsskyldigheten är inte tillämpliga om de står i motsats till tvingande rättsliga föreskrifter.

13. Tillämplig lag och tillämpligt forum

Tvist som uppstår ur eller hänför sig till vårt utförande av ett uppdrag, ska regleras av tillämpliga lagar i det land där den juridiska enhet som utför uppdraget bedriver sin huvudsakliga affärsverksamhet, och domstolarna i samma land ska ha exklusiv jurisdiktion avseende tvisten.

14. Språk

Dessa affärsvillkor har skrivits på engelska men översättningar kan tillhandahållas för klientens bekvämlighet. I händelse av konflikt ska den engelska versionen äga företräde.

15. Ändringar 

Dessa affärsvillkor kan komma att ändras över tid. Den senaste versionen finns tillgänglig på zacco.com. Ändringarna tillämpas för uppdrag som erhålls efter publiceringen av den reviderade versionen.

 

© 2019 Zacco A/S. Alla rättigheter förbehålls.

Download PDF