^
Kontakta oss Språk LOAD

5 oktober 2017

Nu möjligt att korrigera giltighetstiden för tilläggsskydd i Sverige

I en rad beslut meddelade den 4 oktober 2017 har den svenska Patent- och marknadsöverdomstolen upphävt tidigare beslut meddelade av de lägre instanserna och fastslagit att ett beslut om att bevilja ett tilläggsskydd* under vissa omständigheter kan omprövas i syfte att korrigera en felaktigt beräknad giltighetstid av tilläggsskyddet. Begärandet om korrigering måste lämnas in innan själva grundpatentet har upphört att gälla.

Överdomstolens beslut kom efter en rad överklaganden med yrkande på omprövning av Patent- och registreringsverkets (PRV:s) beviljandebeslut avseende giltighetstiden av ett SPC som beviljades före EU-domstolens beslut i fallet Seattle Genetics (C-471/14). Dessa tilläggsskydd hade alla en giltighetstid som var kortare än den maximala giltighetstiden på fem år, och som var beräknad utifrån datumet för beviljande av marknadsgodkännandet för läkemedelsprodukten i fråga, i stället för datumet för delgivning av beslutet att bevilja marknadsgodkännandet. Marknadsgodkännandet träder i kraft på delgivningsdatumet, som vanligtvis inträffar ett par dagar efter beslutsdatumet. Det har tidigare varit praxis hos Patent- och registreringsverket att beräkna tilläggsskyddets giltighetstid utifrån beslutsdatumet. I Seattle Genetics fastslog EU-domstolen att giltighetstiden i stället skulle beräknas utifrån det senare delgivningsdatumet.

En rad tilläggsskyddsinnehavare vars tilläggsskydd var beviljade enligt den gamla praxisen yrkade därför, med Zaccos Hampus Rystedt och Michael Byström som företrädare, omprövning och korrigering av deras tilläggsskydd. PRV avvisade konsekvent dessa yrkanden med motiveringen att det inte var möjligt under svensk lagstiftning att ompröva ett beslut om beviljande efter den två månader långa tidsfristen för överklagande. Patent- och marknadsdomstolen upprätthöll PRV:s beslut.

En viktig aspekt i PRV:s och Patent- och marknadsdomstolens argument var att tredje man, till exempel tillverkare av generiska läkemedel, har ett legitimt intresse av att kunna förlita sig på ett beslutat och publicerat förfallodatum för ett tilläggsskydd i förberedelsen av marknadsintroduktionen av generiska produkter.

Patent- och marknadsöverdomstolen erkände legitimiteten i detta tredje mans intresse, men fastslog också att innehavaren av tilläggsskyddet har en legitim rätt till hela giltighetstiden i enlighet med förordningarna avseende tilläggsskydd och EU-domstolens beslut i Seattle Genetics.

Patent- och marknadsöverdomstolen har gjort en avvägning mellan dessa två konkurrerande intressen och har fastställt att ett tilläggsskydd som beviljats med en giltighetstid beräknat utifrån beslutsdatum kan omprövas – med möjlighet till korrigering av giltighetstiden – om en begäran om korrigering lämnas in innan grundpatentet har löpt ut, dvs. innan tilläggsskyddet träder i kraft. Efter detta datum har tredje mans legitima intresse av att veta när ett tilläggsskydd förfaller företräde, och omprövning ska därför, enligt överdomstolen, inte längre vara en möjlighet.

Beslutet kan komma att överklagas av PRV.

Zacco tillhandahåller tjänster avseende tilläggsskydd i Sverige, Danmark, Norge och Tyskland. Du är välkommen att kontakta Hampus Rystedt eller Michael Byström om du har frågor relaterade till tilläggsskydd.

* Tilläggsskydd (eller SPC, Supplementary Protection Certificate) är en fristående rättighet för läkemedel och växtskyddsmedel. Skyddet är baserat på ett grundpatent som skyddar produkten och det träder i kraft när grundpatentet upphör. Den maximala giltighetstiden för ett tilläggsskydd är fem år.   

Hampus Rystedt

Hampus Rystedt

Senior Partner
European Patent Attorney
+46 8 59 88 73 34
Michael Byström

Michael Byström

Senior PartnerBusiness Development Manager
Authorized Patent Attorney (SE)
+46 8 59 88 72 40
< 53 / 248 >